Experience makes the difference...

ALGEMENE VERKOOPS-EN VERHUURVOORWAARDENC-DESIGN...

1. Alle overeenkomsten, offertes en orders zijn onderhevig aan de hieronder vermelde algemene voorwaarden. Enkel afwijkingen die voorafgaandelijk schriftelijk werden overeengekomen kunnen als geldig worden aanvaard.

2. Bij bestelling aanvaard de klant deze algemene voorwaarden.

3. Een overeenkomst komt pas tot stand als een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en bevestigd.

4. C-Design behoudt zich het recht voor om, vooraleer over te gaan tot verdere uitvoering van een prestatie, zich te verzekeren dat door de klant aan alle betalingsvoorwaarden wordt voldaan of kan worden voldaan.

5. Bij bestelling verplicht de klant zich tot afname van de vermelde goederen. De bestelling wordt pas definitief als de klant de betreffende offerte of order “voor akkoord” ondertekend terug gefaxt of gemaild heeft en/of aan de eventueel op de offerte of order vermelde betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

6. Annulatie van een bestelling goederen en of diensten kan enkel schriftelijk gebeuren. Elke annulatie dient daarbij zo tijdig mogelijk te gebeuren. Bij annulatie minder dan 3 weken voor aanvang datum, zal C-Design als nog 25% van de offerteprijs aanrekenen, dit wordt 50% van de offerteprijs bij annulatie op minder dan 8 dagen voor aanvang van de prestatie en 100% bij annulatie op minder dan 4 dagen voor aanvang van de prestatie.

7. Bij het in ontvangst nemen van alle goederen wordt de klant geacht de goederen te hebben gecontroleerd op eventuele gebreken en in goede staat te hebben ontvangen. Indien de klant geen nazicht uitvoert worden de goederen vermoed in perfecte staat te zijn ontvangen. Elke melding van schade na de in ontvangstnamen zal worden beschouwd als zijnde veroorzaakt door de klant.

8. Elke huurovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde in de overeenkomst vermelde tijdsduur. De vooraf bepaalde huurperiode dient door de klant te worden gerespecteerd. In geval de gehuurde goederen laattijdig worden teruggebracht zal een vergoeding aangerekend worden gelijk aan de daghuurprijs vermenigvuldigd met het aantal dagen van overschrijding plus een forfaitaire boete van 25% van het factuur. Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswegen en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn van het gehuurde materiaal terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde materiaal te laten terughalen zonder een beroep op een rechter te moeten doen, waar het zich ook bevindt. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn volledig ten laste van de huurder.

9. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan de gehuurde goederen, welke tijdens de huurperiode optreedt door welke oorzaak dan ook. De klant dient te allen tijde te zorgen voor een veilige en bewaakte omgeving voor de gehuurde goederen.

10. De goederen reizen altijd onder de verantwoordelijkheid en op risico van de klant, ook indien de goederen door C-Design vervoerd worden voor rekening van de klant. Hetzelfde geldt voor alle goederen van derden die door C-Design voor rekening van de klant zouden vervoerd worden (cfr backline muzikanten/ merchandising materiaal/ …tijdens tours)

11. Indien de gehuurde materialen of onderdelen ervan door schuld of onachtzaamheid of verkeerd gebruik van de klant beschadigd worden zullen alle reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven. Bovendien zal elke reparatie steeds uitgevoerd worden door een erkende en door C-Design gekozen firma. Indien goederen of onderdelen ervan geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd worden zal in beide gevallen het bedrag aangerekend worden dat overeenstemt met de aankoopprijs van de materialen op het ogenblik van het verlies van het betreffende materiaal, en dit vermeerderd met het bedrag van de geleden schade door het ontbreken van het materiaal gedurende de periode te rekenen vanaf de einddatum huurovereenkomst tot op het moment waarop C-Design opnieuw beschikking heeft over de vervangen materialen.

12. Schade aan gehuurde goederen wordt uitsluitend aan de huurder gefactureerd, die deze dan ook onmiddellijk dient te vergoeden onafgezien van diens mogelijke aanspraken ten overstaan van derden

13. Materiaal dat onherstelbaar beschadigd is wordt door C-Design gedurende 8 dagen na vaststelling van de schade beschikbaar gehouden, daarna wordt het verwijderd. Beschadigde materialen die te herstellen zijn blijven 48 uur na vaststelling van de schade voor inspectie beschikbaar, daarna worden ze hersteld.

14. De klant gaat akkoord dat C-Design niet aansprakelijk en daarom niet gehouden is tot enige schadevergoeding in geval van laattijdige levering van de bestelde goederen, defect aan deze goederen of een ongeval ten gevolge van enig defect aan de goederen en/of verkeerd gebruik ervan.

15. Alle gevallen van overmacht, ongevallen, gehele of gedeeltelijke staking die voor gevolg zouden hebben de verhuur/verkoop te belemmeren of te schorsen ontlasten de verhuurder/verkoper van elke verbintenis en verantwoordelijkheid.

16. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, verpakking en verzending of afleveringskosten tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. C-Design behoudt zich het recht voor te allen tijde haar prijzen te wijzigen.

17. Onze facturen zijn betaalbaar na ontvangst, contant zonder korting. Iedere factuur wordt geacht aanvaardt te zijn behoudens protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na facturatie datum. Facturen van minder dan 25 euro zullen met administratiekosten vermeerd worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn dient de klant verwijlintresten van 5,5% per maand te betalen vanaf de vervaldatum van de facturen, dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien facturen op de vervaldag niet betaald zijn is de klant bovendien gehouden een schadevergoeding van 7.5% van de factuurbedragen te betalen met een minimum van 75 euro, onverminderd de hierboven voorziene intresten, en dit eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

18. Bij beëindiging van een overeenkomst zullen alle gehuurde goederen in dezelfde staat als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd ter beschikking van C-Design worden gesteld. Alle kablage zal hierbij proper zijn en opgerold volgens de C-Design norm. Alle materialen dienen bovendien op hun plaats in hun betreffende koffers te zitten. Alle binnenkomende materialen worden op zicht en werking door C-design gecontroleerd. Indien materialen in gebrekkige toestand worden teruggebracht zullen extra kosten worden aangerekend voor kuisen, op orde zetten, terug oprollen van kabels enz. Dit zal gebeuren aan het normale uurtarief van 75 euro per uur.

19. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing.

20. C-design is een merknaam en eigendom van Kevin Cornelis, en mag NIET worden gebruikt door derden, tenzij anders meegedeeld via schriftelijke toestemming. Alle misbruiken worden bestraft worden.

0